阿弥陀经抄写网

阿弥陀经全文注音版

发布时间:2019-02-25 11:18:39作者:阿弥陀经抄写网

秦三藏法师鸠摩罗什译(qínsānzàngfǎshījiūmóluóshí)

阿弥陀经全文注音版

如(rú)是我闻(shìwǒwén)。一时佛在舍卫国(yìshífózàishèwèiguó),祇树给孤独园(qíshùjǐgūdúyuán)。与大比丘僧(yǔdàbǐqiūsēng),千二百五十人俱(qiānèrbǎiwǔshírénjù),皆是大阿罗汉(jiēshìdàāluóhàn),众所知识(zhòngsuǒzhīshì):长老舍利弗(zhǎnglǎoshèlìfú)、摩诃目犍连(móhēmùjiānlián)、摩诃迦(móhējiā)叶(shè)、摩诃迦旃延(móhējiāzhānyán)、摩诃俱(móhējù)絺(chī)罗(luó)、离婆多(lípóduō)、周利槃陀(zhōulìpántuó)伽(qíe)、难陀(nántuó)、阿难陀(ānántuó)、罗侯罗(luóhóuluó)、憍梵波提(jiāofànbōtí)、宾头卢颇罗堕(bīntóulúpōluóduò)、迦留陀夷(jiāliútuóyí)、摩诃劫宾那(móhējiébīnnúo)、薄拘罗(báojūluó)、阿(ā)那(nà)楼驮(lóutuó),如是等诸大弟子(rúshìděngzhūdàdìzǐ)。并(bìng)诸菩萨摩诃萨(zhūpúsàmóhēsà):文殊师利法王子(wénshūshīlìfǎwángzǐ)、阿逸多菩萨(āyìduōpúsà)、乾陀诃提菩萨(qiántuóhētípúsà)、常精进菩萨(chángjīngjìnpúsà),与如是等诸大菩萨(yǔrúshìděngzhūdàpúsà)。及释提桓因等(jíshìtíhuányīnděng),无量诸天大众俱(wúliàngzhūtiāndàzhòngjù)。

尔(ěr)时(shí),佛告长老舍利弗(fógàozhǎnglǎoshèlìfú):‘从是西方(cóngshìxīfāng),过十万亿佛土(guòshíwànyìfótǔ),有世界名曰极乐(yǒushìjièmíngyuējílè),其土有佛(qítǔyǒufó),号阿弥陀(hàoāmítuó),今现在说法(jīnxiànzàishuōfǎ)。舍利弗(shèlìfú),彼土何故名为极乐(bǐtǔhégùmíngwéijílè)?其国众生(qígóuzhòngshēng),无有众苦(wúyǒuzhòngkǔ),但受诸乐(dànshòuzhūlè),故名极乐(gùmíngjílè)。又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),七重栏楯(qīchónglánshǔn),七重罗网(qīchóngluówǎng),七重行树(qīchónghángshù),皆是四宝周匝围绕(jiēshìsìbǎozhōuzāwéirào),是故彼国名为极乐(shìgùbǐguómíngwéijílè)。又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),有七宝池(yǒuqībǎochí),八功德水(bāgōngdéshuǐ),充满其中(chōngmǎnqízhōng),池底纯以金沙布地(chídǐchúnyǐjīnshābùdì)。四边阶道(sìbiānjiēdào),金(jīn)、银(yín)、琉璃(liúlí)、玻璃合成(bōlíhéchéng)。上有楼阁(shàngyǒulóugé),亦以金(yìyǐjīn)、银(yín)、琉璃(liúlí)、玻璃(bōlí)、砗磲(chēqú)、赤珠(chìzhū)、玛瑙而严饰之(mǎnǎoéryánshìzhī)。池中莲花大如车轮(chízhōngliánhuādàrúchēlún),青色青光(qīngsèqīngguāng)、黄色黄光(huángsèhuángguāng)、赤色赤光(chìsèchìguāng)、白色白光(báisèbáiguāng),微妙香洁(wēimiàoxiāngjié)。舍利弗(shèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

又舍利弗(yòushèlìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),常作天乐(chángzuòtiānyuè)。黄金为地(huángjīnwéidì)。昼夜六时(zhòuyèliùshí),雨天曼陀罗华(yǔtiānmàntuóluóhuā)。其土众生(qítǔzhòngshēng),常以清旦(chángyǐqīngdàn),各以衣(gèyǐyī)祴(gé)盛众妙华(shéngzhòngmiàohuā),供养他方十万亿佛(gòngyǎngtāfāngshíwànyìfó),即以食时(jíyǐshíshí),还到本国(háidàoběnguó),饭食经行(fànsìjīngxíng)。舍利弗(shèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

复(fù)次舍利弗(cìshèlìfú):‘彼国常有种种奇妙杂色之鸟(bǐguóchángyǒuzhòngzhòngqímiàozásèzhīniǎo):白鹤(báihè)、孔雀(kǒngquè)、鹦鹉(yīngwǔ)、舍利(shèlì)、迦陵频伽(jiālíngpínqíe)、共命之鸟(gòngmìngzhīniǎo)。是诸众鸟(shìzhūzhòngniǎo),昼夜六时(zhòuyèliùshí),出和雅音(chūhéyǎyīn)。其音演畅五根(qíyīnyǎnchàngwǔgēn)、五力(wǔlì)、七菩提分(qīpútífēn)、八圣道分(bāshèngdàofēn),如是等法(rúshìděngfǎ)。其土众生(qítǔzhòngshēng),闻是音已(wénshìyīnyǐ),皆悉念佛(jiēxīniànfó)、念法(niànfǎ)、念僧(niànsēng)。舍(shè)利弗(lìfú)。汝勿谓此鸟(rǔwùwèicǐniǎo),实是罪报所生(shíshìzuìbàosuǒshēng),所以者何(suǒyǐzhěhé)?彼佛国土(bǐfóguótǔ),无三恶道(wúsānèdào)。舍(shè)利弗(lìfú)。其佛国土(qífóguótǔ),尚无恶道之名(shàngwúèdàozhīmíng),何况有实(hékuàngyǒushí)。是诸众鸟(shìzhūzhòngniǎo),皆是阿弥陀佛(jiēshìāmítuófó),欲令法音宣流(yùlìngfǎyīnxuānliú),变化所作(biànhuàsuǒzuò)。舍利弗(shèlìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),微风吹动诸宝行树(wēifēngchuīdòngzhūbǎohàngshù),及宝罗网(jíbǎoluówǎng),出微妙音(chūwēimiàoyīn),譬如百千种乐(pìrúbǎiqiānzhǒngyuè),同时俱作(tóngshíjùzuò)。闻是音者(wénshìyīnzhě),自然皆生念佛(zìránjiēshēngniànfó)、念法(niànfǎ)、念僧之心(niànsēngzhīxīn)。舍(shè)利弗(lìfú)。其佛国土(qífóguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

舍(shè)利弗(lìfú)。于汝意云何(yúrǔyìyúnhé)?彼佛何故号阿弥陀(bǐfóhégùhàoāmítuó)? 舍(shè)利弗(lìfú)。彼佛光明无量(bǐfóguāngmíngwúliàng),照十方国(zhàoshífāngguó),无所障碍(wúsuǒzhàngài),是故号为阿弥陀(shìgùhàowéiāmítuó)。又(yòu)舍利弗(shèlìfú)。彼佛寿命(bǐfóshòumìng),及其人民(jíqírénmín),无量无边阿僧祇劫(wúliàngwúbiānāsēngqíjié),故名阿弥陀(gùmíngāmítuó)。舍(shè)利弗(lìfú)。阿弥陀佛成佛已来(āmítuófóchéngfóyǐlái),于今十劫(yújīnshíjié)。又(yòu)舍利弗(shèlìfú)。彼佛有无量无边声闻弟子(bǐfóyǒuwúliàngwúbiānshēngwéndìzǐ),皆阿罗汉(jiēāluóhàn),非是算数之所能知(fēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhī)。诸菩萨众(zhūpúsàzhòng),亦复如是(yìfùrúshì)。舍(shè)利弗(lìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),众生生者(zhòngshēngshēngzhě),皆是阿(jiēshìā)鞞(pí)跋致(bázhì),其中多有一生补处(qízhōngduōyǒuyìshēngbǔchù),其数甚多(qíshùshènduō),非是算数所能知之(fēishìsuànshùsuǒnéngzhīzhī),但可以无量无边阿僧祇说(dànkěyǐwúliàngwúbiānāsēngqíshuō)。舍(shè)利弗(lìfú)。众生闻者(zhòngshēngwénzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),愿生彼国(yuànshēngbǐguó),所以者何(suǒyǐzhěhé)?得与如是诸上善人俱会一处(déyǔrúshìzhūshàngshànrénjùhuìyīchù)。舍(shè)利弗(lìfú)。不可以少善根福德因缘(bùkěyǐshǎoshàngēnfúdéyīnyuán),得生彼国(déshēngbǐguó)。舍利弗(shèlìfú)。若有善男子善女人(ruòyǒushànnánzǐshànnǚrén),闻说阿弥陀佛(wénshuōāmítuófó),执持名号(zhíchímínghào),若一日(ruòyīrì)、若二日(ruòèrrì),若三日(ruòsānrì),若四日(ruòsìrì),若五日(ruòwǔrì),若六日(ruòliùrì),若七日(ruòqīrì),一心不乱(yìxīnbùluàn),其人临命终时(qírénlínmìngzhōngshí),阿弥陀佛(āmítuófó),与诸圣众(yǔzhūshèngzhòng),现在其前(xiànzàiqíqián)。是人终时(shìrénzhōngshí),心不颠倒(xīnbùdiāndǎo),即得往生阿弥陀佛极乐国土(jídéwǎngshēngāmítuófójílèguótǔ)。舍(shè)利弗(lìfú)。我见是利(wǒjiànshìlì),故说此言(gùshuōcǐyán)。若有众生(ruòyǒuzhòngshēng),闻是说者(wénshìshuōzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),生彼国土(shēngbǐguótǔ)。

舍利弗(shèlìfú)。如我今者(rúwǒjīnzhě),赞叹阿弥陀佛(zàntànāmítuófó),不可思议功德之利(bùkěsīyìgōngdézhīlì)。东方亦有阿(dōngfāngyìyǒuā)閦(cù)鞞(pí)佛(fó)、须弥相佛(xūmíxiàngfó)、大须弥佛(dàxūmífó)、须弥光佛(xūmíguāngfó)、妙音佛(miàoyīnfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。南方世界(nánfāngshìjiè),有日月灯佛(yǒurìyuèdēngfó)、名闻光佛(míngwénguāngfó)、大焰肩佛(dàyànjiānfó)、须弥灯佛(xūmídēngfó)、无量精进佛(wúliàngjīngjìnfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yīqiēzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。西方世界(xīfāngshìjiè),有无量寿佛(yǒuwúliàngshòufó)、无量相佛(wúliàngxiàngfó)、无量幢佛(wúliàngchuángfó)、大光佛(dàguāngfó)、大明佛(dàmíngfó)、宝相佛(bǎoxiàngfó)、净光佛(jìngguāngfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。北方世界(běifāngshìjiè),有焰肩佛(yǒuyànjiānfó)、最胜音佛(zuìshèngyīnfó)、难沮佛(nánjǔfó)、日生佛(rìshēngfó)、网明佛(wǎngmíngfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。下方世界(xiàfāngshìjiè),有师子佛(yǒushīzǐfó)、名闻佛(míngwénfó)、名光佛(míngguāngfó)、达摩佛(dámófó)、法幢佛(fǎchuángfó)、持法佛(chífǎfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。上方世界(shàngfāngshìjiè),有梵音佛(yǒufànyīnfó)、宿王佛(xiùwángfó)、香上佛(xiāngshàngfó)、香光佛(xiāngguāngfó)、大焰肩佛(dàyànjiānfó)、杂色宝华严身佛(zásèbǎohuáyánshēnfó)、娑罗树王佛(suōluóshùwángfó)、宝华德佛(bǎohuádéfó)、见一切义佛(jiànyíqièyìfó)、如须弥山佛(rúxūmíshānfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍(shè)利弗(lìfú)。于汝意云何(yúrǔyìyúnhé)?何(hé)故名为一切诸佛所护念经(gùmíngwéiyíqièzhūfósuǒhùniànjīng)?舍利弗(shèlìfú)。若有善男子(ruòyǒushànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),闻是经受持者(wénshìjīngshòuchízhě),及闻诸佛名者(jíwénzhūfómíngzhě),是诸善男子(shìzhūshànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),皆为一切诸佛之所护念(jiēwéiyíqièzhūfózhīsuǒhùniàn),皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提(jiēdébùtuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútí)。是故舍利弗(shìgùshèlìfú),汝等皆当信受我语(rǔděngjiēdāngxìnshòuwǒyǔ),及诸佛所说(jízhūfósuǒshuō)。舍利弗(shèlìfú)。若有人已发愿(ruòyǒurényǐfāyuàn)、今发愿(jīnfāyuàn)、当发愿(dāngfāyuàn),欲生阿弥陀佛国者(yùshēngāmítuófóguózhě),是诸人等(shìzhūrénděng),皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提(jiēdébùtuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútí),于彼国土(yúbǐguótǔ),若已生(ruòyǐshēng)、若今生(ruòjīnshēng)、若当生(ruòdāngshēng)。是故舍利弗(shìgùshèlìfú),诸善男子(zhūshànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),若有信者(ruòyǒuxìnzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),生彼国土(shēngbǐguótǔ)。舍利弗(shèlìfú),如我今者(rúwǒjīnzhě),称赞诸佛不可思议功德(chēngzànzhūfóbùkěsīyìgōngdé),彼诸佛等(bǐzhūfóděng),亦称赞我不可思议功德(yìchēngzànwǒbùkěsīyìgōngdé),而作是言(érzuòshìyán):“释迦牟尼佛能为甚难希有之事(shìjiāmóunífónéngwéishènnánxīyǒuzhīshì),能于娑婆国土(néngyúsuōpóguótǔ),五浊恶世(wǔzhuóèshì),劫浊(jiézhuó)、见浊(jiànzhuó)、烦恼浊(fánnǎozhuó)、众生浊(zhòngshēngzhuó)、命浊中(mìngzhuózhōng),得阿耨多罗三藐三菩提(déānòuduōluósānmiǎosānpútí)。为诸众生(wéizhūzhòngshēng),说是一切世间难信之法(shuōshìyíqièshìjiānnánxìnzhīfǎ)。舍(shè)利弗(lìfú)。当知我于五浊恶世(dāngzhīwǒyúwǔzhuóèshì),行此难事(xíngcǐnánshì),得阿耨多罗三藐三菩提(déānòuduōluósānmiǎosānpútí),为一切世间说此难信之法(wéiyīqiēshìjiānshuōcǐnánxìnzhīfǎ),是为甚难(shìwéishènnán)。

佛(fó)说此经已(shuōcǐjīngyǐ),舍利弗(shělìfú),及诸比丘(jízhūbǐqiū),一切世间天人阿修罗等(yíqièshìjiāntiānrénāxiūluóděng),闻佛所说(wénfósuǒshuō),欢喜信受(huānxǐxìnshòu),作礼而去(zuòlǐérqù)。

阿弥陀经全文注音版

以上就是阿弥陀经全文注音版的所有内容,大家在能正确把握读音以后再来了解一些阿弥陀经常识,这样可以更加了解阿弥陀经。

相关文章

猜你喜欢

  • 阿弥陀经全文

  • 阿弥陀经注音

  • 阿弥陀经浅释

版权所有:阿弥陀经抄写网